Hudební obor | Taneční obor | Výtvarný obor | Literárně-dramatický obor
Rozhodnutí o příspěvku na úhradu nákladů spojených
s poskytováním uměleckého vzdělávání ve škole
pro školní rok 2017/2018

měsíčně pololetně ročně
HUDEBNÍ OBOR


Přípravné studium 1.st. - model B 160 800 1600
Přípravné studium 1.st. - model A 290 1450 2900
Přípravné studium 1.st. - model A /skupina 2 až 4 žáci/ 240 1200 2400
Přípravné studium 1.st. - SBOREČEK 90 450 900
Individuální výuka /1 žák v hodině/ 290 1450 2900
Individuální výuka dvou studijních zaměření 500 2500 5000
Skupinová výuka /2 až 4 žáci v hodině/ 240 1200 2400
Sborový zpěv 150 750 1500
Výuka probíhá 2 až 3 hodiny týdně podle ročníku. V úplatě za vzdělávání je zahrnuta i výuka
povinných a povinně volitelných předmětů /nauka o hudbě, komorní hra, orchestrální hra…./
VÝTVARNÝ OBOR


Přípravné studium 1.st. 190 950 1900
Základní studium 290 1450 2900
Výuka probíhá jednou týdně v bloku 2 nebo 3 hodin/.
TANEČNÍ OBOR


Přípravné studium 1.st. 240 1200 2400
Základní studium 240 1200 2400
Výuka probíhá jednou nebo dvakrát týdně /celkem 1 až 4 hodiny týdně/ podle ročníku.
LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR


Přípravné studium 1.st. 130 650 1300
Základní studium 210 1050 2100
Výuka probíhá jenou až dvakrát týdně /celkem 1 až 3 hodiny týdně/ podle ročníku.
Úplata za vzdělávání se platí převodem na účet 105922028/0300, pod variabilním symbolem
daným školou, a to pololetně. Splatnost za 1. pololetí je do 30. 6. 2017 a za 2. pololetí do 31. 1. 2018.
V případě, že nebude uhrazena úplata za vzdělávání ve stanovených termínech, přestává být žák,
v souladu s vyhláškou č. 71/2005 o základním uměleckém vzdělávání, žákem školy.
S účinností  od 1. 5. 2017


V Kroměříži 25. 4. 2017MgA. Ivona Křivánková, ředitelka

Základní umělecká škola Kroměříž