Hudební obor | Taneční obor | Výtvarný obor | Literárně-dramatický obor

ŠKOLNÍ ŘÁD

Úvod

Školní řád Základní umělecké školy Kroměříž vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 30, odst. 1, ředitelka školy v platném znění.

Školní řád je závazný pro všechny žáky Základní umělecké školy Kroměříž bez ohledu na formu studia.

Účel školního řádu

Smyslem školního řádu je vytvoření příznivých podmínek pro vyučování a pro plné využití vyučovací doby tak, aby žáci dosáhli maxima odborné vyspělosti a získali vědomosti nezbytné pro jejich další společenské uplatnění v oboru, pro nějž se v průběhu vzdělávacího procesu připravují.

Školní řád pro žáky důsledně vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborné a jiném vzdělávání (školský zákon - ve znění pozdějších předpisů), respektuje Úmluvu o právech dítěte schválenou valným shromážděním OSN, k níž se Česká republika přihlásila datem svého vzniku 1. ledna 1993.

Seznámení žáků se školním řádem provádějí učitelé hlavního předmětu vždy na začátku nového školního roku. Školení žáků se uskuteční v rozsahu vypracovaném vedením školy. V třídní knize se provede o školení zápis. Školní řád je vyvěšen ve škole na informační tabuli ve vestibulu – přízemí školy, dále pak na odloučených pracovištích v Morkovicích-Slížanech a v Chropyni (Komenského 350) – také na informační nástěnce na chodbách školy.

ČÁST PRVNÍ

Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

Poskytované výhody

1) Žákům ZUŠ se poskytují tyto výhody:

a) zapůjčení hudebních nástrojů

b) zabezpečení potřebného notového materiálu

I. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

1) Žák má právo na informace, má právo je vyhledávat, přijímat a rozšiřovat.

2) Žák má právo účinkovat na veřejných i interních akcích školy a navštěvovat vybrané

koncertní a kulturní akce a výstavy, které jsou součástí základního uměleckého

vzdělávání.

3) Žáci mají dále právo:

a) na základní umělecké vzdělávání dle podmínek uvedených ve vyhlášce č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání,

b) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,

c) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřením těchto samosprávných celků zabývat,

d) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku,

e) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se základního uměleckého vzdělávání,

f) na studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin, do kterého může zařadit žáka ředitel školy na návrh učitele hlavního předmětu,

g) žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na základní umělecké vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy. Pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním se při přijímání ke vzdělávání a při jeho ukončování stanoví vhodné podmínky odpovídající jejich potřebám. Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze postižení nebo znevýhodnění,

h) mimořádně nadaní žáci mohou být ředitelem školy na základě žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka a na návrh učitele hlavního předmětu přeřazeni na konci prvního pololetí nebo na konci druhého pololetí do některého z vyšších ročníků bez absolvování předchozích ročníků, a to po úspěšném vykonání postupových zkoušek ze všech povinných předmětů a na doporučení pedagogicko-psychologické poradny. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitelka školy.

i) udělí-li zákonný zástupce nezletilému žákovi, který nenabyl plné svéprávnosti, souhlas k určitému právnímu jednání, je žák schopen v mezích souhlasu sám právně jednat, pokud to není zákonem zvlášť zakázáno; je ovšem nutné prokazatelně s tímto souhlasem seznámit ředitelku školy

4) Práva uvedená v odstavci 3 s výjimkou písmen a), c) a f) mají také zákonní zástupci

nezletilých žáků.

5) Na informace podle odstavce 3 písmeno b) mají v případě zletilých žáků právo také jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost.

6) Ředitelka školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů výjimečně uvolnit

žáka zcela nebo zčásti z pravidelné docházky do některého povinného předmětu

stanoveného školním vzdělávacím programem, a to buď na školní rok, nebo jeho část;

zároveň stanoví náhradní způsob výuky, obsah a rozsah zkoušek z předmětu, ze kterého

byl žák uvolněn.

7) V souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o

změně některých zákonů a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je požadován

následující souhlas zletilých žáků či zákonných zástupců nezletilých žáků :

a/ Souhlas s pořizováním a rozšiřováním obrazových záznamů dítěte za účelem propagace činnosti školy.

b/ Souhlas se zpracováním osobních údajů dítěte za účelem pořádání mimoškolních akcí.

c/ Souhlas s užíváním autorských děl vytvořených dítětem během školního vzdělávání za účelem propagace činnosti školy.

Souhlas se uděluje na samostatném formuláři viz. příloha č.1.

8) V souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

ve znění zákona č. 110/2007 Sb., škola umožňuje přístup k veřejným dokumentům školy

a to vždy ve středu od 13.30 do 15.00 hodin v kanceláři č. 30. V případě kopírování

dokumentu si škola účtuje poplatek ve výši 10,- Kč za jednu stránku formátu A4.

I. Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků

1) Žáci jsou povinni:

a) řídit se zásadami tohoto školního řádu,

b) dodržovat zásady kulturního chování, být slušní a ohleduplní k dospělým a k sobě navzájem,

c) docházet do vyučování pravidelně a včas,

d) nastudovaný umělecký výstup svého studijního zaměření na ZUŠ Kroměříž nevyužívat k reprezentaci jiných škol, školských zařízení či dalších organizací, pouze se souhlasem třídního pedagoga.

2) Zletilí žáci jsou dále povinni:

a) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

b) dokládat nepřítomnost ve vyučování písemnou omluvou, (omluvit žáka je možno též osobně, telefonicky nebo e-mailem),

c) v případě delší nemoci podat učiteli hlavního předmětu do tří dnů zprávu o jejím pravděpodobném trvání,

d) nepřítomnost z důvodu účasti na škole v přírodě, lyžařském výcviku apod. omlouvat předem.

3) Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni:

a) zajistit, aby žák docházel řádně do školy,

b) na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se základního uměleckého vzdělávání žáka,

c) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

d) dokládat nepřítomnost žáka ve vyučování písemnou omluvou (omluvit žáka je možno též osobně, telefonicky nebo e-mailem),

e) v případě delší nemoci žáka podat učiteli hlavního předmětu do tří dnů zprávu o jejím pravděpodobném trvání,

f) nepřítomnost žáka z důvodu účasti na škole v přírodě, lyžařském výcviku apod. omlouvat předem.

4) Pro školní matriku jsou povinni žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků uvést údaje podle § 28, odst. 2 školského zákona:

a) jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu,

b) údaje o předchozím vzdělávání,

c) údaje o tom, zda je žák zdravotně postižen, včetně údajů o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněn; popřípadě údaje o tom, zda je žák sociálně znevýhodněn, pokud je tento údaj zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem poskytnut,

d) údaje o zdravotní způsobilosti k základnímu uměleckému vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh tohoto vzdělávání,

e) jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení.

5) Žáci i zákonní zástupci žáků jsou povinni respektovat zákaz kouření v celém objektu

školy na základě zákona č. 379/2005 Sb., Hlava II. §8, písmeno b).

ČÁST DRUHÁ

 

Provoz a vnitřní režim školy

 

I. Organizace školy

Základní umělecká škola Kroměříž je příspěvkovou organizací zřízenou Zlínským krajem. Jejím statutárním orgánem je ředitelka školy, kterou jmenuje zřizovatel školy.

Ředitelka jmenuje zástupce statutárního orgánu a dalšího zástupce, dle provozních potřeb a velikosti školy.

Ředitel zřizuje jako svůj poradní orgán pedagogickou radu školy, kterou tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy (§ 164 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání); ve znění pozdějších předpisů.

Dále jmenuje:

a) jako svůj poradní orgán uměleckou radu, jejíž činnost a volby členů se řídí Zásadami pro činnost uměleckých rad

b) vedoucí předmětových komisí

c) vedoucí míst poskytující další vzdělávání nebo školské služby

Pedagogičtí pracovníci jsou přijímáni do pracovního poměru zpravidla na základě výběrového řízení, nebo pokud prokáží mimořádné umělecko-pedagogické výsledky ve svém dřívějším zaměstnání nebo pokud byli či jsou výkonnými umělci.

Technicko - hospodářští pracovníci:

a) účetní

b) administrativně – ekonomická pracovnice

c) školnice

d) údržbář

e) topič

f) uklízečky

II. Organizace výuky

1. Organizace výuky v základní umělecké škole se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - § 30 v aktuálním znění, vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, RVP ZUV č. j. 12 955/2010-22 s účinností od 1. 9. 2010; ŠVP ZUŠ Kroměříž s účinností od 1. 9. 2012 a 1. 9. 2015

2. ZUŠ Kroměříž zřizuje tyto obory: hudební, výtvarný, taneční a literárně - dramatický.

3. Výuka je na škole organizována formou individuální, skupinové a kolektivní.

HUDEBNÍ OBOR

Základní studium a) Přípravné studium I. stupně; délka studia 1 - 2 roky, dle ŠVP

forma studia - kolektivní, skupinová, individuální,

b) I. stupeň - délka studia 3 - 7 let, / dle ŠVP 7 let/

forma studia - individuální, skupinová,

kolektivní - nauka o hudbě, kolektivní praxe /dle ŠVP /,

komorní hra, soubory, orchestry, pěvecké sbory,

c) Přípravné studium II. stupně - délka studia 1 rok, dle ŠVP

forma studia – individuální, skupinová, kolektivní

d) II. stupeň - délka studia 4 roky, dle ŠVP

forma studia - individuální, skupinová, kolektivní –

kolektivní praxe - soubory, orchestry, pěvecké sbory apod.,

Studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin - v rozsahu učebních plánů ZUŠ, (I. stupeň)

- délka studia 2 - 5 let

forma studia - individuální,

VÝTVARNÝ OBOR

Základní studium a) Přípravné studium I. stupně - délka studia 1 - 2 roky, dle ŠVP

forma studia - kolektivní,

b) I. stupeň - délka studia 7 let, /dle ŠVP 7 let/

forma studia – kolektivní,

c) Přípravné studium II. stupně - délka studia 1 rok, dle ŠVP

d) II. stupeň - délka studia 4roky, dle ŠVP

forma studia – kolektivní,

Studium pro dospělé - v rozsahu učebních plánů ZUŠ, délka studia nejdéle 2 roky,

forma studia - kolektivní, dle ŠVP

TANEČNÍ OBOR

Základní studium a) Přípravné studium I. stupně - délka studia 1 - 2 roky, dle ŠVP

forma studia - kolektivní

b) I. stupeň - délka studia 7 let /dle ŠVP 7 let/

forma studia - kolektivní

c) Přípravné studium II. stupně - délka studia 1 rok, dle ŠVP

forma studia – kolektivní

d) II. stupeň - délka studia 4roky, dle ŠVP

forma studia - kolektivní

LITERÁRNĚ - DRAMATICKÝ OBOR

Základní studium a) Přípravné studium I. stupně - délka studia 1- 2 roky, dle ŠVP

forma studia - kolektivní,

b) I. stupeň - délka studia 6 let /dle ŠVP 7 let /

forma studia - kolektivní, individuální

c) II. stupeň - délka studia 4 roky, dle ŠVP

forma studia - kolektivní, individuální

Vyučování

a) vyučování se řídí rozvrhem hodin,

b) režim otevírání a uzavírání budov školy je stanoven na celý školní rok a vychází z rozvrhů hodin jednotlivých tříd a oborů,

c) frekvence střídání pracovních míst ve výuce je dána rozvrhem hodin. Pracovními místy mohou být: kmenová třída, taneční sály, modelovna, ateliér, třída hudební nauky (nauky o hudbě), koncertní sál, multimediální třída, učebna literárně - dramatického oboru, zkušebna orchestru apod.,

d) do vyučování nosí žáci požadované školní potřeby, do nehudebních oborů doporučené cvičební a pracovní oděvy,

e) při příchodu učitele nebo jiné dospělé osoby do výuky pozdraví žáci způsobem vhodným k povaze vyučovaného předmětu,

f) nepřijde-li vyučující po začátku výuky do třídy, oznámí žáci tuto skutečnost zástupci ředitele nebo jinému přítomnému učiteli, popřípadě vedoucímu oboru či oddělení,

g) v době školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména z organizačních a technických, vyhlásit pro žáky 5 volných dnů ve školním roce,

h) škola může v souladu se školním vzdělávacím programem organizovat koncerty, výstavy a vystoupení, zájezdy do zahraničí, soutěže, přehlídky a další akce související s výchovně vzdělávací činností,

i) svévolně opouštět školní budovu během vyučování není žákům dovoleno.

Vyučovací hodiny a přestávky

a) vyučovací hodina trvá 45 minut,

b) vyučovací hodiny jsou odděleny pětiminutovými (desetiminutovými a patnáctiminutovými) přestávkami,

c) jednotlivé vyučovací hodiny mohou být slučovány do lekcí:

§ maximálně 2 hodiny v individuální a skupinové výuce

§ maximálně 3 hodiny v kolektivní výuce, po kterých musí být výuka ukončena nebo musí následovat nejméně dvacetiminutová přestávka.

Vstup a pohyb po škole a v areálu školy

a) žáci přichází do školy 10 minut před začátkem vyučování . Očistí si boty, přezují se v šatně nebo jiném obvyklém místě. V šatnách se nezdržují déle, než je nezbytně nutné k odložení a vyzvednutí šatstva a obuvi. Bezprostředně po skončení výuky žáci

opouští budovu školy. Ve škole a v jejím areálu není dovoleno používat výrobky

zábavné pyrotechniky a střelné nebo sečné zbraně. Vzhledem k nebezpečnosti těchto

výrobků budou tyto žákům odebrány a vůči žákům budou přijata výchovná opatření,

b) rodiče žáků čekají na žáky na určeném místě – např. na chodbě školy, ve foyer školy,

c) jízda na kole, kolečkových bruslích a koloběžce v areálu školy není dovolena, do školní budovy není dovoleno kola ukládat,

d) o přestávkách se chovají žáci ve třídách a na chodbách ukázněně,

e) svévolný vstup a pohyb osob po areálu školy bez vědomí zaměstnanců školy není dovolen.

ČÁST TŘETÍ

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

1) Škola je povinna při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.

2) Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a poskytuje žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

3) Škola je povinna vést evidenci úrazů žáků, k nimž došlo při činnostech uvedených v odstavci 2 a zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím.

4) Ve škole není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání, a reklama a prodej výrobků ohrožujících zdraví, psychický nebo morální vývoj žáků nebo přímo ohrožujících či poškozujících životní prostředí.

5) Bezpečnost a ochranu zdraví žáků zajišťuje ředitelka školy zejména pedagogickými pracovníky, případně dalšími zletilými osobami, které jsou způsobilé k právním úkonům a jsou v pracovně právním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost školy.

6) Žáci jsou pravidelně proškolováni vždy na začátku nového školního roku svým učitelem hlavního předmětu. Školení žáků se uskuteční v rozsahu vypracovaném vedením školy. Zápis se provede do třídní knihy.

7) Při akcích konaných mimo školu kde právnická osoba vykonává činnost školy, nesmí na jednu osobu, která zajišťuje bezpečnosti a ochranu zdraví nezletilých žáků, připadnout více než 25 žáků. Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ředitelka školy.

8) Při akcích konaných mimo místo kde právnická osoba vykonává činnost školy, zajišťuje svými zaměstnanci, vždy však nejméně jedním pedagogickým pracovníkem, bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě již 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. Místo a čas shromáždění nezletilých žáků a skončení akce škola oznámí nejméně 1 den předem zákonným zástupcům žáka.

9) Mezi účastníky výjezdu do zahraničí zařadí škola pouze ty žáky, kteří mají uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu platné na území příslušného státu a pojištění léčebných výloh v zahraničí nebo v případě výjezdu do členského státu Evropské unie mají Evropský průkaz zdravotního pojištění nebo Potvrzení tento průkaz nahrazující. Dále musí mít škola písemně potvrzení povolení souhlasu výjezdu žáka do zahraničí svým zákonným zástupcem.

10) Žákům není povoleno v prostorách školy kouřit, nosit do školy větší částky peněz, cenné věci a nevhodné předměty, které rozptylují pozornost a ohrožují bezpečnost ostatních. Žákům je zakázáno nošení, držení, distribuce a užívání návykových látek v prostorách školy.

11) V učebnách žákům není povoleno svévolně vykonávat následující úkony: otevírat okna, přistupovat k otevřeným oknům, manipulovat s topnými tělesy, osvětlením a vybavením učebny a rovněž nesmí zapojovat elektrické spotřebiče.

12) Ředitelka školy vypracuje Minimální preventivní program, který popíše a ošetří všechny oblasti rizik spojených s výchovou a vzděláváním žáků, současně stanoví odpovědného

pedagogického pracovníka, kterému umožní konzultace s Pedagogicko-psychologickou

poradnou, případně řádné proškolení či studium speciální pedagogiky.

13)Ředitelka školy zajistí maximální bezpečnost žáků i pedagogů školy prostřednictvím

ustanovení pedagogických dozorů, stanovením režimu odemykání a zamykání školy a

v neposlední řadě využitím kamerového systému (podle § 5 odsr.2 písm. e) zákona č.

101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

předpisů), který může správce zpracovávat, pokud je to nezbytné pro ochranu a práv a

právem chráněných zájmů správce, příjemce nebo jiné dotčené osoby; nesmí však být

v rozporu s právem subjektu údajů na ochranu jeho soukromého a osobního života.

ČÁST ČTVRTÁ

Tato část ŠŘ je platná pro žáky školy, kteří nejsou vyučováni dle ŠVP a řídí se platnými učebními osnovami a učebními plány vydanými MŠMT ČR- tj.

žáci I. stupně /7. ročník/

Hodnocení průběhu vzdělávání

Klasifikační řád

Pravidla hodnocení a klasifikace

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni

výborný

  • Žák ovládá požadované poznatky uceleně, přesně a úplně, chápe vztahy mezi nimi. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené vědomosti a dovednosti při řešení praktických i teoretických úkolů.

Samostatně hodnotí jevy a zákonitosti

chvalitebný

  • Žák ovládá poznatky v podstatě uceleně, přesně a úplně. Samostatně nebo na základě menších podnětů učitele je schopen osvojené vědomosti a dovednosti uplatňovat, nevyskytují se podstatné chyby.

Dokáže hodnotit jevy a zákonitosti s částečnou pomocí učitele

uspokojivý

  • Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojených vědomostí a dovedností závažnější nedostatky, které je schopen uplatňovat s intenzivnější pomocí učitele.

Dokáže hodnotit jevy a zákonitosti spíše jen za pomoci učitele

neuspokojivý

  • Žák si požadované vědomosti a dovednosti neosvojil, má v nich závažné nedostatky, které není schopen opravit ani s pomocí učitele.

Nedokáže hodnotit jevy a zákonitosti ani za pomoci učitele

Zásady klasifikace

Získání podkladů pro hodnocení

Vyučující všech předmětů na začátku každého klasifikačního období (na začátku školního roku seznámí žáky (i jejich zákonné zástupce) s pravidly a podmínkami klasifikace.

Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají vyučující zejména: soustavným pozorováním žáků, sledováním jejich výkonů a připravenosti na vyučování, různými druhy zkoušek (písemné, ústní, praktické, pohybové …….) a analýzou výsledků jejich různých činností.

Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok tak, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích.

Učitel dbá na přiměřený počet hodnocení, který závisí i na počtu vyučovacích hodin příslušného předmětu a na jeho povaze.

Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci průkazným způsobem tak, aby mohl doložit správnost celkové klasifikace i způsob získaných známek.

Vyučující dodržuje zásady pedagogického taktu, zejména:

  • Účelem zkoušení není nacházet za každou cenu mezery ve vědomostech žáka, ale hodnotit především to, co umí
  • V případě zadávání nové látky k samostatnému nastudování je nutné předem sdělit, jakým způsobem má být nastudována, jakou formou a v jakém rozsahu bude ověřována – přitom tento způsob může být použit pouze jako doplňková forma výuky

Ředitelka školy a učitelé hlavních předmětů jsou povinni seznámit ostatní vyučující s doporučením psychologických vyšetření, která mají vztah ke způsobu hodnocení a klasifikace žáka i způsobu získávání podkladů.

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.

1) Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení může být vyjádřeno klasifikací

2) Žák je v případě použití klasifikace v jednotlivých předmětech hodnocen na vysvědčení těmito stupni prospěchu:

a) 1 - výborný,

b) 2 - chvalitebný,

c) 3 - uspokojivý,

d) 4 - neuspokojivý.

3) Žák je na konci prvního a druhého pololetí celkově hodnocen těmito stupni:

a) prospěl(a) s vyznamenáním,

b) prospěl(a),

c) neprospěl(a).

4) Žák prospěl s vyznamenáním, jestliže je z hlavního předmětu hodnocen stupněm

prospěchu 1 - výborný, v žádném povinném předmětu není hodnocen stupněm prospěchu

horším než 2 - chvalitebný a průměr stupňů prospěchu z povinných předmětů nemá vyšší

než 1,5. Není - li stanoven hlavní předmět, prospěl žák s vyznamenáním, jestliže není

ohodnocen v žádném povinném předmětu stupněm prospěchu horším než 2 - chvalitebný a

průměr stupňů prospěchu z povinných předmětů nemá vyšší než 1,5.

V případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace

postupuje škola podle pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků stanovených ve

školním řádu (§ 30 odst. 2 školského zákona), ve znění pozdějších předpisů.

5) Žák prospěl, jestliže nebyl ani v jednom povinném předmětu hodnocen stupněm prospěchu 4 – neuspokojivý nebo odpovídajícím slovním hodnocením.

6) Žák neprospěl, jestliže byl z některého povinného předmětu hodnocen stupněm prospěchu 4 - neuspokojivý nebo odpovídajícím slovním hodnocením.

7) Nelze-li žáka hodnotit za první pololetí ze závažných objektivních příčin, určí ředitelka

školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo

ukončeno nejpozději do ukončení hodnocení za druhé pololetí příslušného školního roku.

Nelze-li žáka hodnotit za druhé pololetí ze závažných objektivních příčin, určí ředitelka

školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo

ukončeno do konce měsíce srpna příslušného školního roku.

8) Ředitelka školy může uznat částečné vzdělání žáka, pokud je doloženo prokazatelným

způsobem a od doby jeho dosažení neuplynulo více než 5 let. Uzná-li ředitelka školy

dosažené vzdělání žáka, uvolní žáka z vyučování a hodnocení v rozsahu uznaného

vzdělání.

Tato část ŠŘ je platná pro žáky školy, kteří jsou vyučováni dle ŠVP a řídí se jím

žáci přípravného studia I. stupně a žáci základního studia I. stupně /1. – 6. ročník/;

žáci přípravného studia II. stupně a žáci základního studia II. stupně

Zásady a způsob hodnocení žáků

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován v průběhu školního roku, v pololetí a na konci školního roku těmito stupni:

Stupeň hodnocení : Charakteristika klasifikačních stupňů na vysvědčení:

1 – výborný Žák plní zadané úkoly, pravidelně se připravuje na vyučování, samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené vědomosti a dovednosti při řešení praktických i teoretických úkolů, aktivně se zapojuje do výuky, projevuje zájem o studovaný obor

2 – chvalitebný Žák plní zadané úkoly a učební osnovy s drobnými nedostatky, příprava do vyučování není pravidelná, přesto pracuje tvořivě. Samostatně nebo na základě menších podnětů učitele je schopen osvojené vědomosti a dovednosti uplatňovat, nevyskytují se podstatné chyby.

3 – uspokojivý Žák plní zadané úkoly a učební osnovy pouze částečně, vyskytují se větší nedostatky v domácí přípravě, malá míra samostatnosti. Má závažnější nedostatky v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojených vědomostí a dovedností, které je schopen uplatňovat jen s intenzivní pomocí učitele

4 – neuspokojivý Žák neplní zadané úkoly a učební plány, má zásadní nedostatky v domácí přípravě, neprojevuje zájem o vzdělávaný obor. Požadované vědomosti a dovednosti si neosvojil, má v nich závažné nedostatky, které není schopen opravit ani s pomocí učitele.

Celkové hodnocení žáka na konci prvního a druhého pololetí :

Prospěl (- a) s vyznamenáním Prospěl ( -a) Neprospěl (-a)

Zásady hodnocení:

Průběžné hodnocení během školního roku:

Během školního roku je žák v individuální výuce hodnocen minimálně jednou za měsíc. Známku pedagog zaznamená do třídní knihy a žákovské knížky. Klasifikaci v kolektivní výuce pedagog zaznamenává do žákovské knížky minimálně jednou za měsíc.

Známka obsahuje:

- aktivitu a míru kreativity žáka ve výuce

- úroveň zvládnutí zadaných úkolů

- kvalitu domácí přípravy

Součástí průběžného hodnocení žáka jsou také jiné alternativní formy hodnocení, které mají motivační charakter především pro žáky v přípravném studiu. K nim například patří razítka, nálepky, atd. Tato forma průběžného hodnocení nenahrazuje klasifikaci, ale je podstatnou součástí motivační oblasti. Žáci se hodnotí také vzájemně mezi sebou zvláště v rámci kolektivní výuky či po společných koncertech, vystoupeních v rámci individuální výuky.

Hodnocení v pololetí a na konci školního roku :

V pololetí a na konci školního roku jsou žáci hodnoceni známkou na vysvědčení. V pololetí mohou žáci obdržet výpis/opis vysvědčení. Známku stanovuje učitel na základě: klasifikace v průběhu školního roku. Zvládnutí, splnění učebních osnov je hodnoceno známkou 1 – výborný.

Pokud jsou učební osnovy rozpracovány do delších časových celků, delší než jeden rok, jsou žáci klasifikováni na základě osobního rozvoje a za pokrok, který vede k dosažení stanoveného cíle v rámci konkrétních učebních osnov.

Pokud žáci navštěvují více Kolektivních praxí v rámci svého studijního zaměření, jsou na konci pololetí a na konci školního roku hodnoceni z každého z těchto předmětů.

Žáci přípravného studia I. nebo II. stupně obdrží na konci školního roku POTVRZENÍ.

Kritéria pro postup žáka do vyššího ročníku v rámci PS a studia I. a II. stupně ve všech oborech:

Aktivní přístup žáka ke studiu, který se projeví zapojením se do některé z následujících aktivit: třídní besídka, interní a veřejné vystoupení, představení či výstava, soutěže aj.

· Žák základního studia I. stupně po úspěšném vykonání postupové, případně komisionální zkoušky postupuje do vyššího ročníku.

· Žáci základního studia II. stupně (I. – III. ročník) vykonají postupovou zkoušku na základě rozhodnutí vedoucího oddělení, oboru.

· Žáci PS nejsou klasifikováni, ale na základě úspěšného vykonání postupové zkoušky potvrzují postup z PS 1 do PS 2.

· Z PS 2 do 1. ročníku základního studia I. stupně, nebo z PS I do I. ročníku základního studia II. stupně, musí rovněž úspěšně vykonat komisionální zkoušku.

Kritéria pro absolvování I. a II. stupně základního studia

Hlavním kritériem je splnění jednotlivých učebních osnov stanovených v ŠVP naší školy s hodnocením v rozmezí 1- výborný až 3 - uspokojivý. Forma ukončení studia v obou stupních studia je stanovena následovně:

Hudební obor Výtvarný obor

Veřejný absolventský koncert Absolventská výstava

Komisionální zkouška Komisionální ohodnocení samostatné práce

Taneční obor Literárně dramatický obor

Absolventské vystoupení Absolventské představení

Komisionální zkouška Komisionální zkouška

Výňatek z dokumentu ŠVP Základní umělecké školy Kroměříž, vydaného 1. 9. 2017

ČÁST PÁTÁ

Výchovná opatření

1) Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Kázeňským opatřením je podmíněné vyloučení žáka ze školy, vyloučení žáka ze školy, a další kázeňská opatření, která nemají právní důsledky pro žáka. Pochvaly, jiná ocenění a další kázeňská opatření může udělit či uložit ředitelka školy nebo učitel hlavního předmětu.

2) Ředitelka školy může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem, vyhláškou o základním uměleckém vzdělávání, novým občanským zákoníkem a dalšími právními normami s nimi souvisejícími a tímto školním řádem rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka ze školy. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitelka školy zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení výše uvedených norem, může ředitelka školy rozhodnout o jeho vyloučení.

3) Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem, novým občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy.

4) Ředitelka školy rozhodne o podmíněném vyloučení nebo vyloučení žáka do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění žáka dozvěděla, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy se žák provinění dopustil, s výjimkou případu, kdy provinění je klasifikováno jako trestný

čin. (Trestní odpovědnost dospělých je upravena zákonem č. 40/2009 Sb., trestní zákoník;

Trestní odpovědnost mladistvých je upravena v zákoně č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve

věcech mládeže). Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni nabytí právní

moci rozhodnutí o vyloučení, nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdější.

ČÁST ŠESTÁ

Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

1) Žáci řádně pečují o majetek školy, zapůjčené hudební nástroje, notový materiál a jiné učební pomůcky a plně za ně odpovídají.

2) Škody způsobené žáky na majetku školy včetně jeho ztráty, poškození osobních věcí spolužáků apod. jsou žáci nebo zákonní zástupci nezletilých žáků povinni uhradit.

3) Pokud žáci ukončí vzdělávání, odevzdají svému učiteli všechny zapůjčené školní

pomůcky.

ČÁST SEDMÁ

Ukončení vzdělávání

Ukončení vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.

1) Základní studium I. a II. stupně, studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin a studium pro dospělé se ukončují vykonáním závěrečné zkoušky. Závěrečná zkouška může mít formu absolventského vystoupení nebo vystavení výtvarných prací na výstavě.

2) Žák přestává být žákem školy:

a) jestliže nevykonal závěrečnou zkoušku nebo byl na konci druhého pololetí celkově hodnocen stupněm neprospěl a nebylo mu povoleno opakování ročníku,

b) jestliže byl vyloučen ze školy (§ 31 odst. 2 až 4 školského zákona),

c) v případě, že o to písemně požádá zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák,

d) v případě, že zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák neuhradil úplatu za vzdělávání ve stanoveném termínu a nedohodl s ředitelkou školy jiný náhradní termín.

3) O ukončení vzdělávání podle odstavce 2 písm. a) nebo d) je zákonný zástupce žáka nebo

zletilý žák vyrozuměn písemně do jednoho týdne od ukončení vzdělávání.

ČÁST OSMÁ

Úplata za vzdělávání

Úplata za vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.

1) U žáků přípravného studia, základního studia I. a II. stupně a studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin se stanoví výše úplaty v jednotlivých uměleckých oborech tak, aby průměrná výše stanovených úplat nepřekročila 110 % skutečných průměrných neinvestičních výdajů školy na žáka v uplynulém kalendářním roce s výjimkou výdajů na platy a náhrady platů nebo mzdy a náhrady mezd, odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné, na úhradu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na úhradu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, na příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou žáků zdravotně postižených a rovněž výdajů na další vzdělávání pedagogických pracovníků, na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání, poskytnutých ze státního rozpočtu (§ 160 odst. 1 písm. c) školského zákona).

2) U studia pro dospělé stanoví ředitelka školy výši úplaty za vzdělávání:

a) u žáků, kteří se zároveň vzdělávají v denní formě vzdělávání ve střední škole, v denní formě vzdělávání v konzervatoři nebo v denní formě vzdělávání ve vyšší odborné škole, podle odstavce 1,

b) u žáků, kteří nejsou uvedeni v písmeni a), nejvýše v plné výši průměru skutečných neinvestičních výdajů na žáka v uplynulém kalendářním roce.

3) Ukončí-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2 písm. b) nebo c) v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku, úplata za vzdělávání se nevrací. Ukončí-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2 písm. c) z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit.

4) Ředitelka školy stanoví výši úplaty na období školního roku. Úplatu lze uhradit ročně, pololetně, čtvrtletně nebo měsíčně. Úplata za stanovené období je splatná nejpozději do 15. dne prvního měsíce příslušného období. Ředitelka školy může dohodnout se zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem jiný termín úhrady.

5) Ředitelka školy seznámí s výší úplaty každý rok žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků. A to prokazatelným způsobem - (vyvěšením rozhodnutí ve vestibulu školy a na webových stránkách školy, vždy před konáním zápisu do ZUŠ, tzv. talentových zkoušek).

Tímto se ruší Školní řád ze dne 1. 9. 2016

Tento Školní řád nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2017

MgA. Ivona Křivánková v. r.

podpis ředitelky ZUŠ Kroměříž

 

 

Příloha č. 1

Souhlas zletilých žáků či zákonných zástupců nezletilých žáků dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a

zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů

a/ Souhlasím s tím, aby škola pořizovala a rozšiřovala obrazové záznamy mého dítěte /mne/ za účelem propagace činnosti školy.

b/ Souhlasím s tím, aby škola zpracovávala osobní údaje o mém dítěti /o mne/ za účelem organizace mimoškolních akcí.

c/ Souhlasím s tím, aby škola užívala autorská díla vytvořená mým dítětem /mnou/ během školního vzdělávání, a to za účelem propagace činnosti školy.

Zákonný zástupce žáka/žákyně :

Příjmení a jméno: ……………………………………………………………….

Bydliště: ………………………………………………………………………….

Žák/yně/ :

Příjmení a jméno: ……………………………………………………………….

Datum a místo narození: ...………………………………………………………

V Kroměříži : ……………………………………

Podpis zákonného zástupce /zletilého žáka/ ……………………………………